Tilsynet ble gjennomført 3. og 4. september 2020.

Bakgrunn

Hod ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 13 kilometer sør for Valhall. Produksjonen startet i 1990, men den opprinnelige brønnhodeinnretningen er senere stengt ned.

Rettighetshaverne ønsker nå å utvikle feltet på nytt, og leverte sommeren 2020 ny plan for utbygging og drift (PUD). Planen innebærer utbygging med en ny ubemannet brønnhodeplattform tilkoblet Valhallfeltet og produksjonsstart i 2022.

Bakgrunnen for tilsynet var PUD for Hod. Vi ønsket å gjøre tilsyn med oppfølgingen av prosjekteringen hos Aker BP, og med prosjekteringen hos Kvaerner.

Mål

Målet med tilsynet var ved stikkprøver å se om analysene, kontrollene og verifikasjonen av analysene gjøres i henhold til gjeldende regelverk.

Resultat

Tilsynet identifiserte to avvik og ett forbedringspunkt. Avvikene omfattet verifikasjon av analyser og oppfølging av andre deltakere, mens forholdet som er kategorisert som forbedringspunkt gjaldt tilrettelegging for inspeksjon i driftsfasen.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Aker BP redegjøre for hvordan avvikene bli håndtert og samtidig gi sin vurdering av det forbedringspunktet som er observert. Svarfristen er satt til 23. november 2020.