I perioden 20. til 23. august 2019 førte vi tilsyn med Vår Energi sin styring av arbeidsmiljørisiko på Goliat FPSO. 

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere om Vår Energi sin styring av arbeidsmiljørisiko møter regelverkets krav innenfor området og om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning var i samsvar med regelverkets krav.

Resultat

Det ble identifisert fire avvik og ett forbedringspunkt.

Avvikene var relatert til:

  • Styring av arbeidsmiljørisiko
  • Avviksbehandling innenfor arbeidsmiljø
  • Roller, ansvar og myndighet
  • Kompetanse og opplæring

Forbedringspunktet var relatert til oversikt over arbeidsmiljørisiko.

Hva skjer nå?

Vår Energi har fått frist til 17. januar 2020 med å redegjøre for hvordan avvikene og forbedringspunktene vil bli håndtert.