Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at styringen av vedlikeholdet, inkludert oppfølgingen av det og eventuelle pågående endringer med betydning for styringen, er i henhold til myndighetenes og selskapets egne krav. Vi ønsket også å se om arbeid med å forbedre styringen av vedlikeholdet sikrer at viktige bidragsytere til HMS-risiko og usikkerhet identifiseres og følges opp.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Strategi for vedlikeholdsstyring
  • Planlegging av vedlikehold

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Oppfølging av vedlikeholdsprogram, klassifisering av utstyr og tildeling av vedlikeholdskonsepter
  • Oppfølging av interne krav

Equinor har fått frist til 29. mai 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.