I perioden 9. april til 20. april 2018 førte vi tilsyn med operatørselskapet Point Resources og deres styring av beredskap på Balder.

Mål

Målet med tilsynet var å gjennomgå og vurdere ledelsens styring av beredskap på Balder-innretningen, herunder analyser, bemanning, kompetanse og forenlighet av oppgaver i beredskap, inkludert trening og øvelser. Vi fulgte hvilke prosesser Point har etablert som sikrer ivaretakelse av forutsetninger, begrensninger og anbefalinger i beredskapsanalysen, og at disse er kommunisert ut til beredskapsorganisasjonen.

Vi ville også følge opp at system for kontinuerlig forbedring er implementert, hvordan partssamarbeid blir ivaretatt på Balder, og hvordan selskapet jobber systematisk for å forebygge storulykker.

Resultat

I tilsynet ble det identifisert flere avvik og forbedringspunkt.

Avvikene omfattet mangelfull MOB-beredskap, mangelfull gjennomføring av øvelser og trening (Mann-over-bord (MOB)-beredskap), mangelfull merking av rømningsveier og skilting i uteområdet og mangelfull bemanning av førstehjelpslaget.

Forbedringspunktene gjaldt hindringer i evakueringsveier og mangelfull gjennomføring av øvelser og treninger (livbåter).

Vi har bedt Point Resources innen 27. juni 2018 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om tilbakemelding med vurdering av de forbedringspunktene vi har observert.