Vi har ført tilsyn på byggeplassen for produksjonsinnretningen (PU) i Sør-Korea i dagene 17.–20. januar 2017, med et etterfølgende møte i driftsorganisasjonens kontorer i Stavanger.

Mål

Formålet med tilsynet var å verifisere at Totals styring av beredskapsmessige forhold, materialhåndtering og arbeidsmiljø under prosjektfasen og fabrikasjon av innretningen er i samsvar med krav i regelverket.

Resultat

I tilsynet ble det påvist ett avvik, som var knyttet til tilrettelegging for offshorekran.

Det ble videre påvist forbedringspunkter knyttet til:

  • Tilkomst i forbindelse med overvåking, kontroll og vedlikehold
  • Styrende dokumentasjon for løfteoperasjoner og forberedelse til drift
  • Tiltak mot benzeneksponering
  • Prosedyrer for testing av støy
  • Oppfølging av aksjoner med sikte på erfaringsoverføring til driftsfasen

Total har fått frist til 30. april 2017 med å melde tilbake hvordan avviket blir håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Martin Linge

Martin Linge-feltet ligg nær grensa til britisk sektor i den nordlege delen av Nordsjøen, 42 kilometer vest for Oseberg. Havdjupna er 115 meter. Martin Linge blei påvist i 1978, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2012. Utbyggingskonseptet er ei fullt integrert fast produksjonsinnretning og ein flytande lager- og lasteeining (FSO) for oljelagring. Produksjonen starta i 2021.

Kjelde: norskpetroleum.no