Vi har ført tilsyn med ExxonMobils styring av beredskap på Ringhorne. Tilsynet fant sted ombord på innretningen i dagene 3. til 5. januar 2017. I forkant ble det gjort intervjuer med ledelsen i landorganisasjonen, og det ble gjennomført et oppfølgingsmøte i ExxonMobils lokaler 3. februar 2017.

Mål

Petroleumsnæringen er preget av omstillingsprosesser for å tilpasse virksomheten til endrede rammebetingelser. I dette tilsynet rettet vi særlig oppmerksomheten mot hvordan operatørselskapet vurderer risiko enkeltvis og samlet i forkant av beslutninger, og at tiltak som blir besluttet ivaretar en robust beredskap både på kort og på lang sikt.

Resultat

I dette tilsynet ble det påvist et avvik som gjelder robusthet i organisering av beredskapsledelse ute på innretningen  

Vi kommenterte også et forhold knyttet til plasseringen av brannstasjonens skap for søk- og redningslag.

Vi har gitt ExxonMobil frist til 8. mai 2017 med å redegjøre for hvordan avviket blir håndtert og hvordan kommentaren blir vurdert

Balder/Ringhorne

Balderfeltet ligg i den sentrale delen av Nordsjøen, like vest for Granefeltet. Havdjupna i området er 125 meter. Balder blei påvist i 1967, og opprinneleg plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1996. Produksjonen starta i 1999. Feltet er bygt ut med havbotnbrønnar som er kopla til eit produksjons- og lagerskip, Balder FPSO.

Ringhorne-førekomsten, som ligg ni kilometer nord for Balder-skipet, er inkludert i Balder-komplekset. Ringhorne er bygt ut med ei kombinert bustad-, bore- og brønnhovudinnretning knytt til Balder-skipet og Jotun-skipet for prosessering, råoljelagring og gasseksport.

Endret PUD for Balder og Ringhorne blei godkjent i juni 2020. Utbyggingsplanen omfattar levetidsforlenging og flytting av Jotun-skipet til ny lokasjon, samt boring av nye havbotnbrønnar. 

Kjelde: norskpetroleum.no