I tiden 30. januar til 3. februar 2017 førte vi tilsyn med planlegging og gjennomføring av arbeid på hydrokarbonførende systemer på Goliatinnretningen.

Bakgrunn og mål

Tilsynet var en delaktivitet i en tilsynsserie som vil pågå gjennom hele 2017. Bakgrunnen for deltilsynet var blant annet at det i løpet av 2016 inntraff syv hydrokarbonlekkasjer.

Formålet med tilsynet var å følge opp hvordan ENI styrer risiko knyttet til arbeid på hydrokarbonførende systemer, og hvordan de kompenserende tiltakene som er iverksatt på dette området fungerer.

Resultat

Tilsynet påviste ett avvik knyttet til kjennskap til status for sikkerhetssystemer.

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til:

  • Styring av kompetanse for personell med ansvar og oppgaver knyttet til hydrokarbonførende systemer.
  • Formidling av informasjon
  • Prosedyrer
  • Nøkkelsystem for mekanisk sikring (Key lock) av ventiler som kan feilopereres.

ENI har fått frist til 12. mai 2017 med å redegjøre for hvordan avviket blir håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.