Mål

Målet med tilsynet var å verifisere hvordan boreentreprenør sikrer og overvåker at selskapet har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innen boring etter store endringer i personellsammensetning. Ptil ville også se hvordan North Atlantic Drilling (NAD) legger til rette for arbeidstakermedvirkning gjennom deltakelse i arbeidsmiljøutvalg og vernetjeneste om bord.

Resultat

Det ble identifisert et avvik knyttet til funksjonstesting.

Videre ble det identifisert seks forbedringspunkt knyttet til:

  • Opplæring og kompetanse
  • Kartlegginger
  • Verifikasjon
  • Dokumentasjon
  • Klassifisering
  • Øvelsesplan

NAD har fått frist til 19. august 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.