Wintershall Norge AS (Wintershall) er operatør på Bragefeltet, som er et oljefelt i den nordlige delen av Nordsjøen, ca 13 kilometer øst for Oseberg. Brage er bygget ut med en bunnfast, integrert produksjons-, bore- og boliginnretning. Oljen fra feltet føres i rørledning til Oseberg og derfra videre til Stureterminalen. Produksjonen på Brage startet i 1993.

Ptil førte 17. til 19.11.2014 tilsyn på Brageinnretningen, rettet mot beredskap, radio- og telekommunikasjonssystemer. Tilsynet ble gjennomført med faglig bistand fra Telenor Maritim Radio, Radioinspeksjonen.

Mål

Med hensyn til beredskap var formålet med tilsynet å vurdere dimensjonering, håndtering og oppfølging av beredskapen om bord. Det ble lagt særlig vekt på redningsmidler, personlig redningsutstyr, samt kompetanse og kapasitet i forhold til de oppgavene innsatslagene ivaretar.

Med hensyn til kommunikasjon var formålet å verifisere teknisk tilstand, vedlikehold og bruk av radio- og telekommunikasjonssystemer i forhold til relevante regelverkskrav.

Resultat

Tilsynet påviste ett avvik knyttet til Styrende dokumentasjon og antennetegninger

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Testing av radioutstyr
  • Kommunikasjonsutstyr i MOB-båt
  • Trening og øvelser
  • Prosedyre ved mørklagt innretning
  • Vedlikehold av redningsutstyr og merking
  • Opptellingsmåte ved mobilisering til livbåt
  • Oppdatering av styrende dokumentasjon

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.