Målet med tilsynet var å få en oversikt over prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig styring med beredskapen på Gullfaks B.

Gullfaks er et olje og gassfelt i lokalisert på norsk sokkel i Nordsjøen. Feltet ble oppdaget i 1979 og har blitt utviklet med tre store Condeep-plattformer; Gullfaks A, Gullfaks B og Gullfaks C.

Resultat

Det ble identifisert et avvik knyttet til vedlikehold av evakueringsveier

Videre ble det identifisert to forbedringspunkt knyttet til

  • Uforenelige arbeidsoppgaver
  • Trening av beredskapspersonell

Statoil har fått frist til 5.11.2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.