Arbeidstakermedvirkning er en viktig forutsetning for kontinuerlig forbedring av HMS-arbeidet. Arbeidstakerne skal gjennom sin medvirkning være med i beslutningsprosesser som har betydning for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, og det skal legges til rette for at de får innflytelse på egen arbeidssituasjon.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å vurdere hvordan arbeidstakermedvirkning, gjennom arbeidsmiljøutvalg og vernetjeneste, er tilrettelagt slik at kravene i arbeidsmiljølovgivningen blir oppfylt i Talisman sin offshoreorganisasjon inklusive entreprenører.

Resultat

Det ble avdekket ett avvik, knyttet til manglende HMS-opplæring for ledere.

Det ble observert ett forbedringspunkt, knyttet til gjennomføring av møter i K-AMU.

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.