Mål

Ptil har hatt risikoutsatte grupper som hovedprioritering siden 2007. Målet for satsningen er at Ptil skal bidra til reduksjon av risiko for skade og sykdom for særlig risikoutsatte grupper ved å følge opp at selskapene videreutvikler et helhetlig bilde av risiko for sykdom og skade for grupper av arbeidstakere, og at ny kunnskap brukes aktivt i en risikobasert tilnærming der innsats rettes mot grupper hvor behov og effekt er størst.

Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at OSM hadde etablert et fungerende styringssystem. Styringssystemet skal sikre at risikoforhold for ulike arbeidstakergrupper er identifisert, kartlagt og fulgt opp slik at arbeidsmiljø og personellsikkerhet er fullt ut forsvarlig. I tillegg var målet å verifisere innretningens beredskapsorganisasjon, -utstyr, og -systemer som ivaretar beredskapsfunksjoner.

Resultat

Tilsynet identifisert to avvik knyttet til arbeidsmiljøkompetanse og samarbeid mellom de ulike bedriftshelsetjenestene. Det ble i tillegg identifisert fem forbedringspunkt.

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.