Bilde av Transocean Norge
Bilde av Transocean Norge Foto: Equinor

Transocean Norge er en halvt nedsenkbar innretning av typen MMCS60. Innretningen ble bygget i Singapore av Sembcorp Marine Ltd på Jurong Shipyard (JSPL) i perioden 2012-2016. 

Innretningen er klasset av DNV GL og er eid og drevet av Transocean.

Vedtak

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen Transocean Norge innenfor regelverkets rammer.

Vedtaket vårt er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Transocean sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

Ptil har gjennomført flere tilsyn innenfor utvalgte fagområder (rapportene ligger vedlagt):

  • Beredskap
  • Boring og brønnteknologi
  • Vedlikeholdsstyring, logistikk, teknisk sikkerhet og elektriske anlegg
  • Prosjektering av konstruksjoner og maritime systemer
  • Arbeidsmiljø og beredskap