Foto av Transocean Enabler
Foto: Transocean (Songa Offshore)

Transocean Enabler er en halvt nedsenkbar innretning av typen CAT D (GVA 4000 NCS). Den ble bygget ved Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering i Sør-Korea i 2016.

Innretningen fører norsk flagg, er klasset av DNV GL og er eid og drevet av Transocean.

Vedtak

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen Transocean Enabler innenfor regelverkets rammer.

Vedtaket vårt er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Transocean sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

Innretningen fikk første gang SUT i 2016. Den het da Songa Enabler, og var eid og drevet av Songa Offshore.

Ptil gjennomførte den gang tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder (rapportene ligger vedlagt):

  • Arbeidsmiljø og beredskap
  • Boring og brønnteknologi og logistikk
  • Vedlikeholdsstyring, teknisk sikkerhet og elektriske anlegg

I forbindelse med at Transocean overtok Songa Offshore i 2018 søkte selskapet om ny SUT for Songa Enabler. Selskapet har endret navn på innretningen til Transocean Enabler og implementert Transoceans styringssystem, som beskrevet i den nye SUT-søknaden. Ptil har fulgt opp denne prosessen i form av møter og et eget tilsyn med integrasjonen mellom Transocean og Songa.

  • Tilsyn med integrasjonen mellom Transocean og Songa