Hendelsen skjedde under produksjonsboring på Gjøafeltet, hvor Neptune Energy (Neptune) er operatør. Deepsea Yantai drives av Odfjell Drilling (Odfjell). 

Vår gransking har vært rettet både mot operatør og boreentreprenør.

Hendelsen

Neptune var i ferd med å bore produksjonsbrønn 35/9-G-4 H i P1-segmentet av Gjøafeltet, med Odfjells flyttbare boreinnretning Deepsea Yantai, da brønnhendelsen oppstod den 20. september 2020.

Produksjonsbrønnen var på hendelsestidspunkt boret til totalt dyp (TD) i 12 ¼" seksjonen, noen meter inn i topp reservoar.

Ved uttrekking av borestrengen, ble denne sittende fast i formasjonen på om lag 2582 meters dyp. Borestrengen ble forsøkt frigjort, men delte seg, og en seksjon av borerør på 150 meter falt inn i brønnen ved siden av gjenstående nedre del av borestrengen.

Dette resulterte i at det sto to borerørsseksjoner igjennom utblåsningssikringsventilen (BOP) og blokkerte dennes sikkerhetsventiler.

Konsekvensen av dette var at funksjonen til primær- og sekundærbarriere var uavklart i en lengre periode, frem til brønn var sikret med sementering 30 dager etter hendelsen inntraff.

Direkte og bakenforliggende årsaker

Direkte årsaker til hendelsen omfatter følgende forhold:

  • Slamvekt lavere enn formasjoners estimerte kollapstrykk
  • Borestrengen over BOP sammensatt av koblinger med ulikt moment
  • Moment på koblinger ble overskredet

Følgende bakenforliggende årsaker er identifisert:

  • Erfaringsoverføring fra tidligere brønner på Gjøafeltet
  • Brønndesign
  • Tidspress

Avvik og forbedringspunkt

Granskingen har identifisert fire brudd regelverket. Dette omfatter:

  • Manglende bruk av endringsstyring (Neptune)
  • Manglende robusthet i brønnplanlegging (Neptune)
  • Mangelfulle prosesser for erfaringsoverføring (Neptune og Odfjell)
  • Kontinuerlig sirkulasjonssystem (CCS-system) ble ikke kvalifisert etter gjeldende krav (Neptune og Odfjell)

Hva skjer nå?

Gransking er nå sluttført. Vi har bedt Neptune og Odfjell redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.