Hydrokarbonlekkasjen skjedde i forbindelse med overføring av stabilisert olje fra Statfjord A til Statfjord C. Samtidig som overføringen pågikk ble en lastepumpe i skaftet på Statfjord C klargjort for vedlikehold. En isoleringsventil til denne lastepumpen holdt ikke tett, og pumpehuset ble derfor fylt av olje. Denne oljen ble drenert til en sumptank i bunnen av skaftet via en åpen dreneringsventil.

Da nivået i sumptanken steg til 70 % startet pumpen for overføring av væsken i sumptanken til tank for oljeholdig vann under kjellerdekket. Ventilen for regulering av nivået på tanken for oljeholdig vann åpnet ikke, og man fikk lekkasje av olje via væskelåser på kjellerdekk.

Konsekvenser

Statoil beregner at inntil 42 m3 stabilisert olje lakk ut i cirka 37 minutter med en lekkasjerate på 20,8 kg/s. Det er beregnet at 40 m3 gikk til sjø og 2 m3 traff innretningen.

Det var 270 mennesker om bord på innretningen. Det er ikke rapportert om skader på personell. Produksjonen var stengt ned i nesten fire døgn som følge av hendelsen.

Potensielle konsekvenser 

Potensielle konsekvenser i tilfelle antennelse er vurdert til å kunne være en spraybrann eller brann av oljedråper/rennende olje lik lekkasjens varighet. I tillegg var det høy sannsynlighet for gjentagelse av en tilsvarende lekkasje like etter hendelsen.

Granskning

Ptil besluttet å gjennomføre en gransking av hendelsen.

Avvik

Det ble identifisert seks avvik i forbindelse med granskningen, disse er knyttet til:

  • Opprinnelig designløsning for dreneringssystem
  • Modifisert designløsning for dreneringssystem
  • Konsekvensklassifisering av åpent dreneringssystem
  • Klargjøring for vedlikehold
  • Styring av samtidige aktiviteter
  • Kvalifisering og oppfølging av kompetansen til entreprenør

Det ble i tillegg identifisert fire forbedringspunkter. Petroleumstilsynet er blant annet kritiske til deler av Statoils egen gransking. Årsaker til hydrokarbonlekkasjen er ikke i tilstrekkelig grad klargjort i granskingen og faktiske og potensielle forløp og konsekvenser er ikke i tilstrekkelig grad vurdert. 

Pålegg

På bakgrunn av de funnene som ble gjort i granskingen har Ptil gitt Statoil følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 21 om oppfølging, pålegges Statoil å gå gjennom sitt system for oppfølging og identifisere årsakene til at de tekniske, operasjonelle og organisatoriske svakheter, feil og mangler som er påvist, jf. rapportens kapittel 6.1, ikke har blitt avdekket, og iverksette nødvendige tiltak.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.10.2014.