Natten mellom 6. og 7. november 2012 forårsaket et løst anker åtte hull i skroget, vannfylling av to tanker og krengning på ca. 5,8° på Floatel Superior.

Innretningen lå da på Njord-feltet i Norskehavet, hvor Statoil er operatør. Totalt 336 personer ble evakuert med helikopter over til andre innretninger i nærheten.

Det var ingen personskader blant de 374 personene på Floatel Superior, som følge av hendelsen.  Etter Ptils vurdering ble situasjonen håndtert godt om bord.  Mange veloverveide og gode avgjørelser ble tatt raskt i løpet av hendelsen, i sterk vind og høye bølger.

Ptil besluttet å sette i verk gransking av hendelsen.

Avvik

Granskingen identifisert brudd på regelverket knyttet til:

 • Mangelfullt dimensjonerte bolstere
 • Mangelfullt dimensjonert skrog mot løse anker
 • Mangelfull sikring av personell mot pennantwire
 • Mangelfull festing av ankrene i bolstrene
 • Manglende logging av linestrekk
 • Mangelfull festing av livbåtførere
 • Mangelfull dokumentasjon
 • Floatel Superior ble brukt ut over designforutsetningen
 • Mangelfull risikoforståelse og etterlevelse av krav
 • Skade på ankerbolster

Ankeret som løsnet slo hull i skroget og punkterte to ballasttanker. Etter Ptils oppfatning er det ikke usannsynlig at flere tanker under uheldige omstendigheter, kunne ha blitt punktert. Samlet krengning kunne da blitt nær designgrensen på 17°.

Ett ankerbolster (en stålkonstruksjon som skal fastholde et eller flere ankre langs skrogsiden når ankrene ikke er i bruk, slik at de ikke skader skroget) mistet hendelsesnatten tre stag etter skader som hadde oppstått og utviklet seg over tid. Etter bruddet har gjenstående deler av bolsteret ikke hindret ankeret i å slå direkte inn i skroget. Ankeret ble hengende fritt, og har i sjøgang slått gjentatte ganger inn i skroget og laget sju hull. Det siste hullet oppstod ved at en skadet del av ankerbolsteret løsnet i et utmattingsbrudd.

Det ble observert begynnende skadeutvikling også på de andre bolstrene.

Det er etter Ptils oppfatning sannsynlig at Floatel Superior har hatt skader før den ble tatt i bruk på norsk sokkel, forårsaket av at den ble transportert i større bølger enn det operasjonsmanualen og analysene tillater. Skadene har trolig forverret seg i uvær fram til hendelsesnatta.

Hendelsen er i hovedsak forårsaket av de valgene som ble gjort i design, knyttet til at Floatel Superior hadde ankrene plassert i bolstre når dynamisk posisjonering ble brukt for å holde innretningen i posisjon.

Følgende uhensiktsmessige løsninger er identifisert:   

 • Ankrene kunne ikke festes forsvarlig til bolstrene
 • Bolstrene var ikke dimensjonert for de lastene de ble utsatt for når ankrene var plassert i bolstrene i sjøgang.
 • Doblingsplaten fungerte ikke som svakt konstruksjonselement
 • Skroget var ikke dimensjonert for å motstå treff av anker
 • En gjennomgående mangel var samvirke mellom, og forståelse av, ulike aktørers forutsetninger i design, bygging og drift av innretningen.

Pålegg

På bakgrunn av de funnene som er gjort i granskingen har Ptil gitt Floatel International følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jamfør styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet og styringsforskriften § 15 om informasjon, pålegges Floatel International å gjennomføre tiltak som sikrer identifisering, registrering og oppfølging av forhold som har betydning for sikkerheten.

Begrunnelsen for pålegget framgår av rapportens kapittel 5.1.9.

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak og aktivitetsforskriften § 25 om bruk av innretninger, pålegges Floatel International å finne ut hvilket vær Floatel Superior har vært utsatt for, analysere effekten på skroget av å ha operert Floatel Superior ut over designforutsetningene under transitt og hvilke konsekvenser det har for videre bruk av innretningen. Begrunnelsen for pålegget framgår av rapportens kapittel 3.2 og 5.1.8.

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, styringsforskriften § 22 om avviksbehandling jamfør rammeforskriften § 3 om bruk av maritimt regelvelverk pålegges Floatel International å gjøre en ny vurdering av samsvar med maritimt regelverk for konstruksjoner og maritime systemer. Begrunnelsen for pålegget er avvikene som er beskrevet i av rapportens kapittel 5.1, jamfør også kapittel 5.6.

Floatel International skal ta initiativ til et møte for å fremlegge planer og metodikk for å etterkomme påleggene. Møtet avholdes senest 15.5.2013.

Fristen for å etterkomme påleggene og gi tilbakemelding til Petroleumstilsynet settes til 15.9.2013.