Spørsmål

OLF og IMCA har laget en felles guide (Norway/UK Regulatory Guidance for Offshore Diving, NURGOD) for dykkerfartøy (DSV) som opererer på norsk og britisk sokkel.

Vi spør med dette om Petroleumstilsynet kan bekrefte at tidsbegrensninger og dykkerprosedyrer (tabeller) beskrevet i norsk regelverk skal følges for alle dykkere som startet dykket på norsk sokkel.

NURGOD har medført at praksis er endret for DSV som forflytter seg fra norsk til britisk sokkel med dykkere i metning. Den maksimale bunntiden på 14 døgn blir økt slik at metningsperioden kan bli opptil 28 døgn for disse dykkerne.

Dette er ikke i tråd med anbefalingene for dykking på norsk sokkel og vi ønsker at anbefalingen i NURGOD (7.3.2) blir endret slik at tidsbegrensningene for dykking på norsk sokkel praktiseres for dykkere som overføres fra norsk til britisk sokkel.

Det foreligger ingen avtale mellom arbeidslivets parter om å avvike fra norske bestemmelser i disse tilfellene.

Svar

Dykkervirksomhet knyttet til norsk petroleumsvirksomhet skal være i overensstemmelse med petroleumsregelverket.

For den enkelte dykkeren innebærer dette at en oppholdsperiode som er påbegynt i forbindelse med norsk petroleumsvirksomhet, må gjennomføres og avsluttes i overensstemmelse med petroleumsregelverket.

Dette innebærer for det første at oppholdsperiodens lengde for en dykker i norsk petroleumsvirksomhet må være innenfor regelverkets rammer. Dernest må den enkelte dykkeren i løpet av denne oppholdsperioden holde seg innenfor rammene med hensyn til tid for opphold på arbeidsdyp, og dykkeren må avslutte alt arbeidet i forbindelse med dykkingen knyttet til den norske petroleumsvirksomheten i overensstemmelse med petroleumsregelverket.

Den bemannede undervannsoperasjonen er, for den enkelte dykkeren, ikke avsluttet før vedkommende er dekomprimert og har hatt tilgang til terapeutisk rekompresjon (”bend-watch”). Dekompresjonen må da gjennomføres innenfor de rammene som følger av regelverket. Vi viser i denne forbindelsen til aktivitetsforskriften § 93 om bemannede undervannsoperasjoner og § 94 om tidsbestemmelser med veiledninger.

Denne forpliktelsen til å gjennomføre den bemannede undervannsoperasjonen i overensstemmelse med petroleumsregelverket består helt til den bemannede undervannsoperasjonen er avsluttet.Forpliktelsen består selv om dykkerfartøyet forflytter seg fra dykkerstedet, og selv om denne forflytningen er til et annet lands sokkel.

Straks den bemannede undervannsoperasjonen som er knyttet til norsk petroleumsvirksomhet, er avsluttet, opphører norsk jurisdiksjon. Dette innebærer at vi ikke kan forhindre at personellet om bord på et dykkerfartøy på annet lands sokkel forblir på fartøyet og umiddelbart starter på en ny oppholdsperiode.