Teksten nedanfor er frå det likelydande brevet vårt av 10. juli 2003. Brevet vart sendt til operatørane på norsk kontinentalsokkel, med kopi til relevante organisasjonar og forbund med meir, deriblant arbeidsgjevar- og arbeidstakarorganisasjonar.

Håndheving av aktivitetsforskriften § 33 vedrørende krav til restitusjon og hvile

Hensikten med dette brevet er å beskrive hvordan Oljedirektoratet <nå Ptil> vil håndheve kravet til restitusjon og hvile, både på kort og på lengre sikt.

Det nye HMS-regelverket og Stortingsmelding nr. 7 om helse miljø og sikkerhet i petroleumsvirk­somheten fokuserer i større grad enn før på nødvendig restitusjon og hvile. Målet er å sikre nød­vendig restitusjon og hvile for alle som arbeider på sokkelen, for å redusere sannsynligheten for feilhandlinger som kan føre til fare- og ulykkessituasjoner, samt redusere uheldige fysiske og psykiske belastninger for den enkelte.

Det er i aktivitetsforskriften § 33 om tilrettelegging av arbeid lagt til grunn at nødvendig restitu­sjon og hvile forutsetter at personellet får sove uforstyrret og normalt alene. Fortolkninger av kravene i denne paragrafen er tidligere gitt i brev av 5.6.2002 og 3.7.2002. Se eventuelt fortolk­ningene til nevnte § 33 på nettsidene våre.

Dersom personellet ikke får sove uforstyrret og normalt alene, og dermed ikke får nødvendig restitusjon og hvile, er dette å betrakte som avvik fra regelverket. I en overgangsfase vil en imidlertid på noen innretninger ha problemer med å operere uten denne typen avvik, spesielt i perioder med høy aktivitet.

For nye innretninger der plan for utbygging og drift (PUD) er godkjent etter at det nye HMS-regelverket trådte i kraft, forutsettes det at kravene til restitusjon og hvile blir oppfylt. Boligkapa­siteten for disse innretningene skal være planlagt for å oppfylle regelverkskravet til restitusjon og hvile i alle faser av innretningens levetid, jamfør innretningsforskriftens § 58 om boligkvarter.

For innretninger som har godkjent PUD i henhold til regelverk utgitt før 1.1.2002, vil tidsrammen for å oppfylle kravet til restitusjon og hvile avhenge av de mulighetene det enkelte operatørsel­skapet har for å gjennomføre praktiske løsninger.

Ved innleie og planlegging av aktiviteter på flyttbare innretninger må operatør i samarbeid med den ansvarlige for driften av den flyttbare innretningen planlegge aktivitetene slik at kravet til nødvendig restitusjon og hvile oppfylles. Det må videre sikres at det avsettes nødvendig lugarka­pasitet slik at påkrevd vedlikehold og utbedringsaktiviteter for å oppfylle krav i regelverket for øvrig kan utføres i henhold til vedtatte planer og angitte frister.

For de innretningene der kravet til restitusjon og hvile ikke er oppfylt per i dag, eller der aktivi­tetsnivået fremover tilsier at det ikke kan oppfylles uten at det gjennomføres tiltak, skal det utar­beides en plan for å oppfylle kravet. Planen skal inneholde en oversikt over forbedringstiltak som skal iverksettes for at selskapet skal kunne oppfylle kravet på lengre sikt.

Dette innebærer at operatøren skal gjøre en vurdering av restitusjons- og hvileforholdene for hver enkelt innretning i forhold til forventet aktivitetsnivå, deriblant:

  • Behovet for gjennomføring av større normale aktiviteter, for eksempel revisjonsstans, kampanjevedlikehold, modifikasjoner samt bore- og brønnaktiviteter inklusiv brønn­komplettering
  • Varigheten av og bemanningen for de enkelte aktivitetene, samt muligheten til å organisere aktivitetene over lengre tidsrom
  • Muligheten for å ivareta spesielt utsatte grupper av arbeidstakere
  • Behovet for å gjennomføre tiltak for å holde risiko knyttet til operasjonelle og tekniske forhold under kontroll.

Deretter må det vurderes mulige tekniske og organisatoriske løsninger for å sikre at flest mulig får sove uforstyrret og normalt alene, på kort og på lengre sikt. De risikomessige og økonomiske kon­sekvensene av mulige forbedringstiltak skal også vurderes.

Det må sikres at deltakerne i vurderings- og planleggingsprosessen har tilstrekkelig kompetanse til å kunne vurdere forhold av betydning for å oppnå nødvendig restitusjon og hvile, samt de sikker­hets- og helsemessige konsekvenser av utilstrekkelig restitusjon og hvile.

For de innretninger som ikke oppfyller kravet til restitusjon og hvile, skal det søkes om unntak, jf. rammeforskriften § 70 om unntak. Søknaden skal inneholde konsekvensvurdering, beskrivelse av kompenserende tiltak og forbedringstiltak samt tidsplan for iverksettelsen av disse. Unntakssøk­naden skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes representanter. Søknaden skal sendes oss innen 1.1.2004.

Vi er kjent med at det i flere selskap er satt i gang positive prosesser og gjennomført forbedrings­tiltak. Dette arbeidet bør ikke stoppes eller forsinkes på grunn av ovennevnte vurdering, men ses som et viktig del av dette arbeidet.

Operatøren bes gi tilbakemelding innen 1. september 2003 med angivelse av eventuelle endringer i forhold til status sendt til oss per januar 2003. Vi ber og om en beskrivelse av hvordan arbeidet med å vurdere restitusjons- og hvileforholdene på faste og flyttbare innretninger vil bli organisert, samt om en regner med at det blir nødvendig å søke om unntak eller ikke.

Vi ber om at dette brevet blir gjort kjent for de tillitsvalgte, deriblant verneombudene.