Hopp til hovedinnhold

§ 63 Dykkeroperasjoner

Overflateorientert dykking, klokkedykking og metningsdykking ved landanlegg skal gjennomføres på en forsvarlig måte.
Klokkedykking og metningsdykking ved landanlegg skal gjennomføres i samsvar med krav i innretnings- og aktivitetsforskriften.
Ved overflatedykking skal
  1. trykkammer være tilgjengelig på alle dykkersteder,
  2. dykkerlag bestå av minimum fire kvalifiserte personer med dokumentert kompetanse/sertifikater (dykkerleder, dykker, reservedykker og tender (line/slangefører)),
  3. det utarbeides prosedyrer som på en klar måte beskriver tekniske, operasjonelle og helsemessige forhold for normaloperasjon, nødssituasjoner og beredskapssituasjoner,
  4. trening i bruk av nøds- og beredskapsprosedyrer dokumenteres, og
  5. det stilles krav til årlig helsekontroll av dykkere, og at arbeidsgiver har et system for helsemessig oppfølging av dykkere.
Paragraf sist endret: 1. januar 2014

Ved gjennomføring av klokkedykking og metningsdykking ved landanlegg bør NORSOK U-100N brukes.
Ved gjennomføring av overflateorientert dykking ved landbaserte petroleumsanlegg bør NORSOK U-103N brukes.
For bruk av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern vises det til relevante bestemmelser i forskrifter til arbeidsmiljøloven, fastsatt 6. desember 2011.
Når det gjelder årlig helsekontroll av yrkesdykkere som nevnt i tredje ledd bokstav e, bør Helsedirektoratets «Retningslinjer for helseundersøkelse av yrkesdykkere» brukes.