Hopp til hovedinnhold

§ 55 Krav til konsekvensvurderinger med mer

Før det fattes vedtak etter § 53 eller § 54, skal det finne sted en avveining mellom de ulike interessene som blir berørt. Ved denne avveiningen skal det blant annet legges vekt på hvilke konsekvenser opprettelse av, endringer i eller opphør av slike soner, kan ha for gjennomføring av petroleumsvirksomheten og annen virksomhet. Det skal videre vurderes og klargjøres hvilke restriksjoner som vil gjelde i sikkerhetssonen.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Som hovedregel er Energidepartementet tillagt myndighet til å utferdige de forskriftene og treffe de enkeltvedtakene som er nødvendige for å gjennomføre denne forskriftens bestemmelser om sikkerhetssoner.
Energidepartementet vil ikke selv fatte alle vedtak der det er tillagt kompetanse, men vil benytte Havindustritilsynet som utøvende etat der det er hensiktsmessig. Departementet ønsker imidlertid å stå som ansvarlig instans for de vedtakene som fattes, selv om deler av kompetansen til å fatte vedtak, delegeres til Havindustritilsynet.
Selv om kompetansen etter dette kapittelet om sikkerhetssoner som hovedregel er tillagt Energidepartementet, er det en forutsetning at andre departementer, så som Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet i nødvendig utstrekning konsulteres før det fattes vedtak.
Vedtak etter dette kapittelet om sikkerhetssoner omfatter blant annet opprettelse, endring og opphør av soner. I de tilfellene Energidepartementet selv fatter vedtak, forutsettes Havindustritilsynet å stå for den forberedende saksbehandlingen. Havindustritilsynet vil under saksbehandlingen ta nødvendig kontakt med blant annet fiskeriinteresser og berørte rettighetshavere.