Hopp til hovedinnhold

§ 53 Etablering av sikkerhetssoner for undervannsinnretninger

Energidepartementet kan opprette sikkerhetssoner rundt og over undervannsinnretninger med unntak av rørledninger og kabler.
Paragraf sist endret: 17. juni 2016

Opprettelse av sikkerhetssoner for undervannsinnretninger forutsetter at Energidepartementet fatter et enkeltvedtak. Et slikt vedtak kan være foranlediget av søknad fra en operatør, men det er ikke et vilkår for utøvelse av myndighet etter denne paragrafen.
Bestemmelsen omfatter ikke rørledninger og kabler da det etter alminnelig folkerett ikke er tillatt med sikkerhetssoner rundt objekter som folkeretten ikke definerer som installasjoner. Det vises for øvrig til veiledningen til § 52.
Et rørledningssystem kan imidlertid også omfatte stigerørsplattformer. Disse må i denne sammenhengen regnes for selvstendige innretninger, som skal ha sikkerhetssone etter hovedregelen i § 52 første ledd.
Energidepartementet vil kunne etablere en midlertidig sikkerhetssone i forbindelse med plassering av en undervannsinnretning.
Sentrale momenter ved vurderingen av om det skal opprettes sikkerhetssone eller ikke, vil blant annet være sikkerhetsmessige hensyn, som innretningens konstruksjon, havdybden, navigasjonsforhold og omfang og type av andre aktiviteter i det aktuelle området, samt økonomiske vurderinger.