Hopp til hovedinnhold

§ 43 Nattarbeid

Arbeidsmiljøloven § 10-11 gjelder ikke på denne forskriftens område.
Arbeid mellom kl. 23.00 og kl. 06.00 eller mellom kl. 00.00 og kl. 07.00 er nattarbeid.
Nattarbeid er tillatt når
  1. det er nødvendig for å opprettholde produksjonen eller arbeidet gjelder aktiviteter direkte knyttet til bore- og brønnoperasjoner, herunder nødvendige støttefunksjoner
  2. helse -, miljø- og sikkerhetsrisikoen reduseres dersom arbeidet utføres om natten eller
  3. driften på innretningen er stengt og arbeidet ikke innebærer en særlig risiko.
Arbeidsgiver skal drøfte nødvendigheten av nattarbeid med arbeidstakers tillitsvalgte før det iverksettes.
Arbeidstiden for arbeidstaker som arbeider mer enn tre timer om natten, skal ikke overstige åtte timer i løpet av 24 timer dersom arbeidet innebærer en særlig risiko eller betydelige fysiske eller psykiske belastninger. Arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig avtale at bestemmelsene i forrige punktum skal fravikes. Arbeidstakerne skal i så fall sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.
Bestemmelsene i denne paragraf gjelder også for arbeidstaker i ledende eller særlig uavhengig stilling.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Bestemmelsens andre ledd er ikke til hinder for at begge alternativene benyttes for ulike skiftordninger og arbeidstakergrupper ved samme virksomhet.
Arbeid som er ”nødvendig for å opprettholde produksjonen” etter tredje ledd bokstav a, omfatter også driften av transportsystemer i tilknytning til produksjonen og nødvendig planlagt vedlikehold av utstyr når vedlikeholdet medfører full stans av produksjonen på andre bemannede eller enklere innretninger, jf. innretningsforskriften § 3. Støttefunksjoner kan være maritime operasjoner som er nødvendige for å sikre innretningen, nødvendige løfteoperasjoner og forpleiningstjenester og reparasjon av utstyr som er nødvendig for å gjenopprette driften, og som kan gjennomføres umiddelbart med tilgjengelig utstyr og personell.
Risikoreduksjonen etter tredje ledd bokstav b må vurderes ut fra en enkeltvis og samlet vurdering med hensyn til den enkelte arbeidstakerens sikkerhet og helse og med hensyn til storulykkesrisiko. Arbeid som faller inn under denne bestemmelsen, kan være vedlikeholdsaktiviteter som er nødvendige for å gjenopprette fysiske barrierer eller HMS-kritiske funksjoner, jf. aktivitetsforskriften § 46. Det kan videre dreie seg om arbeid som vil innebære en økt risiko hvis det skal avsluttes for natten fordi det etterlater innretningen i en tilstand som kan medføre økt risiko. Eller det kan dreie seg om utnyttelse av et ”værvindu” til særlige og tidsavgrensede aktiviteter. Bestemmelsen kan ikke omgås ved at det planlegges så mye aktivitet samtidig på dagtid at det vil være sikkerhetsmessig bedre å flytte deler av aktiviteten til natt.
At ”driften på innretningen er stengt” etter tredje ledd bokstav c, innebærer at det ikke er produksjon eller foregår bore- eller brønnoperasjoner, for eksempel ved revisjonsstans.
Fjerde ledd tilsvarer arbeidsmiljøloven § 10-11 tredje ledd. Begrepet ”arbeidstakers tillitsvalgte” omfatter ikke bare fagforeningstillitsvalgte. Det kan også være vernetjenesten. Det vises også til veiledningen til rammeforskriften § 13 om begrepet, som igjen viser til arbeidsmiljøloven på dette punktet.
Femte ledd tilsvarer arbeidsmiljøloven § 10-11 sjette og åttende ledd. Bestemmelsen får ingen betydning for den alminnelige arbeidstiden, men er en begrensning i varigheten av nattarbeid i helt spesielle situasjoner. Bestemmelsen er ikke til hinder for at arbeidstakerne i utgangspunktet har en alminnelig arbeidstid på 12 timer, men dersom arbeidet er særlig risikofylt eller innebærer betydelige fysiske eller psykiske belastninger, skal det ikke arbeides mer enn 8 timer.
For vurderingen av hva som kan sies å være særlig risikofylt arbeid eller innebære betydelige fysiske eller psykiske belastninger, må det tas utgangspunkt i at nattarbeid generelt er belastende, og at arbeidet som uføres på sokkelen, ikke er risikofritt.

Equinor - Statfjord B - Gransking av hendelse med kortslutning og personskade

Publisert: 18. januar 2021

Avvik