Hopp til hovedinnhold

§ 31 Opphør av virksomhet på landanlegg

Når det besluttes at driften av landanlegg eller deler av disse som ikke omfattes av en avslutningsplan, skal opphøre, skal den ansvarlige i god tid informere Havindustritilsynet og Miljødirektoratet om opphør.
Havindustritilsynet kan i forbindelse med opphør stille vilkår som sikrer at opphøret skjer på en forsvarlig måte.
Miljødirektoratet kan kreve at eventuelle tiltak for å motvirke mulig framtidig forurensning, jf. forurensningsloven § 20, beskrives.
Paragraf sist endret: 1. juli 2013

Denne paragrafen synliggjør krav i forbindelse med opphør av drift utenfor petroleumslovens virkeområde. Informasjon som nevnt i første ledd, omfatter planer for fjerning eller permanent sikring mot fornyet idriftsettelse, eller vedlikehold som om det var i ordinær drift. For rørledningssystem som tas varig ut av drift, inngår planer for frigjøring for hydrokarboner og enten sikring mot ny idriftsettelse eller fjerning.
Landanlegg som omfattes av petroleumsloven (innretninger) vil alltid følge § 30.