Hopp til hovedinnhold

§ 9 Bruk av prinsippene i kapittel II

Rettighetshaveren, eieren av landanlegg, operatøren og andre som deltar i virksomheten jf. § 7, er ansvarlig for at prinsippene i dette kapittelet etterleves.
Prinsippene skal også legges til grunn ved myndighetenes håndhevelse av denne forskriften og utfyllende forskrifter.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Paragrafen angir hvilken rettslig betydning prinsippene i kapittel II skal ha. Prinsippene i dette kapitlet forplikter rettighetshaveren, eieren av landanlegg, operatøren og andre som deltar i virksomheten.
Bestemmelsene har også rettslig betydning ved offentlig myndighetsutøving etter helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. De skal altså legges til grunn ved forvaltningens skjønnsutøving, og det bør gå fram av begrunnelse for enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 25 hvordan dette er gjort.