Hopp til hovedinnhold

§ 16 Helsemessige forhold

Helsemessige forhold skal ivaretas på en forsvarlig måte i alle faser av petroleumsvirksomheten til havs.
Den ansvarlige skal sikre en forsvarlig helsetjeneste for alle som oppholder seg på innretninger som deltar i petroleumsvirksomheten til havs. Helsetjenesten skal ivareta forebyggende arbeid og yte kurative helsetjenester.
For helsemessige forhold på landanlegg gjelder den generelle helse- og arbeidsmiljølovgivning. For helsemessige forhold på landanlegg for petroleumsvirksomhet gjelder også teknisk og operasjonell forskrift.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Denne paragrafens første og andre ledd viderefører gjeldende rett for petroleumsvirksomhet til havs. Kravet om forsvarlig ivaretakelse av helsemessige forhold er hjemlet i petroleumsloven, arbeidsmiljøloven og helselovgivningen. Definisjonen av helsemessige forhold går fram av § 6 bokstav b. Regelverket om bedriftshelsetjeneste gjelder også for annen virksomhet enn petroleumsvirksomhet. Bestemmelsene i rammeforskriften og utfyllende forskrifter om øvrige helsemessige forhold, som forvaltes av helsemyndigheten, gjelder innenfor virkeområdene for de respektive hjemmelsbestemmelsene i lov og forskrift.
Helsetjenesten i petroleumsvirksomheten til havs bør faglig sett minst ligge på et nivå tilsvarende kommunehelsetjenesten.
Operatøren må ved sin helsetjeneste påse at alle som oppholder seg på innretninger til havs, gis nødvendig helsehjelp, herunder øyeblikkelig hjelp, på innretningen eller under transport inntil den landbaserte primær- eller spesialisthelsetjeneste eventuelt overtar ansvaret. Helsehjelp omfatter både forebyggende og kurative tjenester. Operatøren må tilrettelegge for at helsetjenesten i petroleumsvirksomheten til havs kan ivareta sine oppgaver etter helselovgivningen. Det vises til helsepersonelloven § 16 omtalt i veiledningen til rammeforskriften § 7. (Etter helsepersonelloven § 16 skal virksomhet som yter helsehjelp, herunder petroleumsvirksomhet til havs, organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.) Det vises videre til rammeforskriften § 5 som gir blant annet pasientrettighetsloven og helsepersonelloven anvendelse i petroleumsvirksomheten til havs.
Helsepersonellet er underlagt krav om forsvarlig yrkesutøvelse. Dette følger av helsepersonelloven som inneholder helselovgivningens generelle pliktbestemmelser rettet mot helsepersonell, jf. denne forskriften § 5.
Operatørens ansvar for helsemessige forhold på landanlegg for petroleumsvirksomhet som nevnt i tredje ledd, reguleres i teknisk og operasjonell forskrift samt i øvrig helse- og arbeidsmiljølovgivning.

OSM - Haven - Risikoutsatte grupper og beredskap

Publisert: 5. november 2014

Avvik