Hopp til hovedinnhold

§ 77 EMC

Apparater og faste installasjoner som omfattes av forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon skal være i samsvar med kravene i den forskriften, også når slikt utstyr brukes i petroleumsvirksomheten.
Paragraf sist endret: 1. januar 2020

Denne paragrafen viderefører tidligere innarbeiding i petroleumsvirksomheten av rådsdirektiv 89/336/EØF, 92/31/EØF og 2004/108/EF (elektromagnetisk kompatibilitet – EMC).