Hopp til hovedinnhold

§ 75 Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr som definert i forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU) (forskrift om personlig verneutstyr (PVU)) skal være i samsvar med kravene i den forskriften, også når slikt utstyr brukes i petroleumsvirksomheten.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Bestemmelsen innarbeider forskrift om personlig verneutstyr (PVU), som gjennomfører forordning 2016/425(EU) i norsk rett i petroleumsvirksomheten. Paragrafen viderefører tidligere innarbeiding i petroleumsvirksomheten av rådsdirektiv 89/686/EØF om personlig verneutstyr og rådsdirektiv 93/95/EØF.
Ved løfting av personell ved hjelp av lastbærere bør standarden NORSOK R-002 vedlegg C 18 brukes.

Songa Offshore - Songa Equinox - Barrierestyring

Publisert: 27. oktober 2016

Avvik