Hopp til hovedinnhold

§ 43 Beredskapsfartøy

Behovet for beredskapsfartøy og krav til fartøyenes beredskapsfunksjoner skal gå fram av analysene som nevnt i styringsforskriften § 17.
Beredskapsfartøy som inngår i ledelse og utføring av aksjoner mot akutt forurensning, skal utformes slik at de kan ivareta sine funksjoner på havet, nær kysten og i strandsonen.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Med beredskapsfartøy menes både fartøy som har beredskapsfunksjoner som primæroppgave og andre fartøy som vil bli brukt til blant annet søk og redning, overvåking av sikkerhetssoner eller aksjoner mot akutt forurensing.
Beredskapsfunksjoner kan blant annet være
  1. overvåking og ledelse av aksjoner,
  2. håndtering av lensesystemer og oljeopptakere,
  3. håndtering av dispergeringsutstyr,
  4. lasting og lossing av oppsamlet olje,
  5. operasjon i eksplosjons- og brannfarlig område.
Luftbårne fartøy som planlegges brukt i aksjoner mot akutt forurensning, bør utformes slik at de kan brukes til utføring av dispergeringstiltak og slik at de kan bidra til overvåking av forurensning og dirigering av sjøgående fartøy som inngår i aksjonen.
Beredskapsfartøy som har faste oppgaver knyttet til innretningene, bør oppfylle de tekniske kravene i Sjøfartsdirektoratets forskrift om beredskapsfartøy.