Hopp til hovedinnhold

§ 17 Instrumentering for overvåking og registrering

Innretninger skal utstyres med instrumentering for overvåking og registrering av tilstander og parametere som kan ha betydning for å verifisere resultatene fra analyser samt parametere som er av betydning for innretningens videre bruk.
Innretninger skal i tillegg utstyres med instrumentering for registrering av data om naturforhold som kan ha betydning for petroleumsvirksomheten. Instrumentering for flyværtjeneste på innretninger skal oppfylle kravene i § 37 i forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk og i forskrift om flyværtjeneste.
Den første innretningen av en ny type skal instrumenteres for å samle inn data for å verifisere beregningene. Faste referanseelektroder skal installeres på den første innretningen i områder der korrosjonsforholdene avviker fra områder en har erfaring med.
Paragraf sist endret: 1. januar 2020

For krav til innsamling og tilgjengeliggjøring av data, se styringsforskriften § 19.
Instrumenteringen som nevnt i første ledd, bør utformes slik at den kan overvåke og registrere blant annet:
  1. strukturell integritet for bærende konstruksjoner og rørledningssystemer
    Med overvåking av strukturell integritet menes blant annet registrering av parametere som gir store strekk- og trykkspenninger eller store bevegelser som følge av bølger og strøm.
  2. kritisk nedbryting av materialer
    Kritisk nedbryting kan være korrosjon og erosjon. For å overvåke korrosjon kan det være aktuelt med flere uavhengige korrosjonsovervåkingssystemer dersom vedlikehold, deriblant inspeksjon, er vanskelig å utføre.
  3. kritiske operasjonsparametere
    Kritiske operasjonsparametere kan være borevæskens egenskaper, trykk og partikkelinnhold i produksjonsstrømmen, trykk i tetningsoljer i svivler og gassammensetning og trykk i anlegg for bemannede undervannsoperasjoner.
Med data om naturforhold (naturdata) som nevnt i andre ledd, menes data om oseanografi, seismologi og meteorologi, deriblant data som er viktige for flyværtjenesten.
For å oppfylle kravet til instrumentering for meteorologiske og oseanografiske data, bør standarden NS-EN ISO 19901 del 1 brukes. Måling av seismologiske data bør foretas på land eller på sjøbunnen, så langt unna innretningene at registreringen kan foregå uten vesentlige forstyrrelser fra aktiviteter på disse. Målestasjonen bør fortrinnsvis plasseres på land siden dette vanligvis gir mer pålitelige og bedre data enn en målestasjon på sjøbunnen.
For instrumentering som er knyttet til overvåking og registrering av forurensning, se aktivitetsforskriften kapittel X. Med ny type som nevnt i tredje ledd, menes en type som avviker vesentlig fra tidligere konstruksjonsløsninger, altså en prototyp. Når innretninger har instrumenter for å måle konstruksjonsoppførsel, bør data om naturforhold måles samtidig.