Hopp til hovedinnhold

§ 7 Hovedsikkerhetsfunksjoner

Hovedsikkerhetsfunksjonene skal defineres på en entydig måte for hver enkelt innretning slik at sikkerheten for personell ivaretas og forurensning begrenses.
Følgende hovedsikkerhetsfunksjoner skal opprettholdes ved en ulykkessituasjon:
  1. hindring av eskalering av ulykkessituasjoner slik at personell som er utenfor brannområdet ikke skades,
  2. hovedbæreevnen i bærende konstruksjoner inntil innretningen er evakuert,
  3. beskyttelse av rom som er av betydning for bekjempelse av ulykkeshendelser slik at de er operative inntil innretningen er evakuert,
  4. beskyttelse av innretningens sikre områder slik at disse er intakt inntil innretningen er evakuert,
  5. minst én evakueringsvei fra ethvert område der personell kan oppholde seg inntil evakuering til innretningens sikre områder og redning av personell er gjennomført.
Vurdering av konsekvenser av tap av hovedsikkerhetsfunksjoner etter at innretningen er evakuert skal også omfatte alvorlig skade på miljøet og/eller tap av større økonomiske verdier.
Paragraf sist endret: 1. januar 2023

Hovedsikkerhetsfunksjonene som nevnt i første ledd, bør utformes ut fra den enkelte innretningens særegenhet. Det bør angis hvilke hovedsikkerhetsfunksjoner som skal være intakt under og etter en ulykkessituasjon.
Kravet til opprettholdelse av hovedsikkerhetsfunksjonene som nevnt i bokstav a og e, gjelder for tidsrommet frem til områdene utenfor brannområdet der ulykken skjer er evakuert, inkludert den tiden det tar å gjennomføre søke- og redningsinnsats i disse områdene.
Kravet til opprettholdelse av hovedsikkerhetsfunksjonene som nevnt i bokstav b, c og d, gjelder for tidsrommet frem til innretningen er evakuert, inkludert den tiden det tar å gjennomføre søke- og redningsinnsats.