Hopp til hovedinnhold

§ 72b Avfall som kan inneholde radioaktive stoffer

Avfall som kan inneholde radioaktive stoffer skal måles på innretningene ved hjelp av en metode med tilstrekkelig pålitelighet. Dersom målingen viser at avfallet kan være radioaktivt, skal det utføres prøvetaking når avfallet kommer til land.
Ved transport av rør og andre utstyrskomponenter skal alle åpninger forsegles med f.eks. tykk plast slik at ikke radioaktive avleiringer i utstyret kan føre til forurensning av omgivelsene under transporten.
Paragraf sist endret: 1. januar 2023

Avfall som kan inneholde radioaktive stoffer skal måles på innretningene ved hjelp av for eksempel «puck-metoden» eller annen metode med tilsvarende pålitelighet.
Som hovedregel skal det tas en prøve fra hvert fat med avfall. Det kan tas blandeprøver av radioaktivt avfall som kommer fra samme fysiske objekt. Dersom det tas blandeprøver skal det tas en delprøve fra hvert av fatene som blandeprøven skal representere. Størrelsen på delprøvene fra de enkelte fatene skal være like store og minst 100 ml. Delprøvene fra fatene skal tas så snart de enkelte fatene er fylt opp.
Prøver skal analyseres med gammaspektroskopi eller annen metode med tilsvarende nøyaktighet. Blandeprøvene skal homogeniseres før analyse. Dersom det er aktuelt å sende bare en del av en blandeprøve til analyse, må homogenisering av blandeprøven skje i overensstemmelse med analyselaboratoriets krav eller veiledning. Analyseresultatet for blandeprøven tilordnes det radioaktive avfallet i alle fatene som blandeprøven representerer.
Blandeprøver kan under gitte forutsetninger benyttes for avfall fra:
  1. rengjøring av rør fra samme rørstreng,
  2. tømming av én separator,
  3. tømming av tank om bord, for eksempel avgassingstank og flotasjonstank,
  4. tømming av sandsyklon, slamcelle og annet utstyr om bord hvor sand og slam kan skilles ut,
  5. Jetteoperasjoner.
Forutsetninger for at blandeprøver kan benyttes:
  1. blandeprøver kan bare benyttes når det er rimelig å anse avfallet som homogent,
  2. avfall fra ulike typer utstyr skal ikke blandes,
  3. når det på en innretning prosesseres brønnstrømmer fra flere felt, og brønnstrømmene fra de ulike feltene kommer inn på forskjellige separatorer skal avfallet fra disse heller ikke blandes,
  4. en blandeprøve kan bare omfatte avfall som kommer fra samme transportbeholder (skip) og antall fat som inngår i en blandeprøve skal ikke overstige 25.