Hopp til hovedinnhold

§ 72a Etterlatelse av avfall, utstyr og annet materiale

Etterlatelse i marint miljø av avfall og annet materiale som kan medføre skader og ulemper for miljøet, er ikke tillatt uten tillatelse fra Miljødirektoratet.
Ved leteboringer skal alt fastmontert utstyr som er synlig over sjøbunnen, for eksempel brønnhoder, fjernes etter endt bruk.
Paragraf sist endret: 1. januar 2021

Forbud mot etterlatelse av avfall og annet materiale på havbunnen som nevnt i første ledd, er en presisering av forurensningsloven § 7 og § 28. Miljødirektoratet vil føre en streng praksis ved behandling av søknader om etterlatelse av avfall og annet materiale og vil kun unntaksvis gi tillatelse til dette. Operatøren anbefales å ta kontakt med Miljødirektoratet i tilknytning til vurdering av om etterlatelse i konkrete tilfeller vil medføre skader og ulemper for miljøet og før søknad om etterlatelse sendes inn. Når det gjelder forbud mot dumping, vises det til forurensningsforskriften kapittel 22.
Miljødirektoratet kan gi unntak fra bestemmelsen i andre ledd i henhold til rammeforskriften § 70. Dette kan bare gis dersom særlige og uforutsette grunner som følge av strukturelle ødeleggelser eller liknende utfordringer, kan dokumenteres. Miljødirektoratet er her bundet av OSPAR-konvensjonen.