Hopp til hovedinnhold

§ 72 Avfall

Operatøren skal så langt som mulig unngå at avfall genereres.
Avfall fra virksomheten, skal håndteres på miljømessig og hygienisk forsvarlig måte og i henhold til forurensningsloven og vedtak gitt i medhold av forurensningsloven.
Operatøren skal utarbeide en plan for avfallsbehandling.
Operatøren skal måle eller beregne mengde avfall som bringes til lovlig avfallsanlegg eller går til gjenvinning.
Spillolje kan tilsettes produksjonsstrømmen.
Paragraf sist endret: 1. januar 2021

Håndtering av avfall som nevnt i andre ledd, skal skje i henhold til forurensningsloven. Her nevnes § 7 om plikten til å begrense forurensning, § 28 om forbudet mot forsøpling og § 32 om håndtering av næringsavfall. Med mindre annet er særskilt bestemt gjelder i tillegg forskrifter om avfall for petroleumsvirksomheten så langt de passer. Det vises i denne forbindelse blant annet til avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall og forurensningsforskriften kapittel 21 om forbud mot forbrenning til sjøs og kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag.
I planen for avfallsbehandling som nevnt i fjerde ledd, bør reduksjon av mengde avfall, kildesortering, gjenvinning, resirkulering og eventuell energigjenvinning omhandles.
Med spillolje som nevnt i femte ledd, menes brukte smøremidler og lignende oljer (motorsmøreoljer, giroljer, hydraulikkoljer, transformatoroljer, bryteroljer med mer), som ikke lenger kan anvendes til sitt opprinnelige formål.
Avfall skal rapporteres i henhold til styringsforskriften § 34 første ledd bokstav c.