Hopp til hovedinnhold

§ 70b Måling av NOx-utslipp fra energianlegg

Utslipp fra konvensjonelle turbiner, motorer og kjeler med innfyrt effekt på 10 MW eller mer, som benyttes til å dekke energibehov på innretningen og eventuelle tilknyttede innretninger under normal drift, skal måles ved bruk av Continuous Emission Monitoring System (CEMS), Predictive Emission Monitoring System (PEMS) eller ved årlige akkrediterte utslippsmålinger utført ved representative lastgrader. CEMS eller PEMS skal minimum hvert tredje år verifiseres mot akkrediterte utslippsmålinger utført ved representative lastgrader på alle modeller av turbiner, motorer og kjeler installert på innretningen.
Utslipp av NOx fra lav-NOx-turbiner med innfyrt effekt på 10 MW eller mer, som benyttes til å dekke energibehov på innretningen og eventuelle tilknyttede innretninger under normal drift, skal måles ved akkrediterte utslippsmålinger minimum hvert tredje år ved representative lastgrader på den enkelte turbin. Operatøren skal etablere metodikk for å kvantifisere utslippene mellom målekampanjene. Dersom utslipp av NOx fra lav-NOx-turbiner måles ved bruk av PEMS, skal systemet minimum hvert tredje år verifiseres mot akkrediterte utslippsmålinger utført ved representative lastgrader på den enkelte turbin. For CEMS og for PEMS som tilfredsstiller teknisk spesifikasjon SN-CEN/TS 17198:2018, gjelder krav til verifisering som beskrevet i første ledd.
Avviket mellom NOx-konsentrasjon som måles med CEMS eller PEMS, og NOx-konsentrasjon som måles ved akkrediterte utslippsmålinger, skal ikke være større enn ± 10 % for konvensjonelle turbiner og ± 10 mg/Nm3 for lav-NOx-turbiner.
Med akkrediterte utslippsmålinger som nevnt i første og andre ledd menes utslippsmålinger utført i henhold til ISO-8178-2:2021, NS-EN 14792:2017, NS-EN 14789:2017 og ISO 12039:2019. Den som skal utføre målingene skal være akkreditert etter NS-EN-ISO 17025:2017.
Akkrediterte utslippsmålinger for å verifisere PEMS og CEMS skal første gangen være utført innen 1. januar 2026.
Paragraf sist endret: 1. januar 2024

Operatøren må ha tillatelse til petroleumsvirksomhet etter forurensningsloven kapittel 3 fra Miljødirektoratet. Søknad om tillatelse etter forurensningsloven behandles i henhold til forurensningsforskriften kapittel 36, og det fastsettes gebyr for Miljødirektoratets saksbehandling i tilknytning til søknader om tillatelse i medhold av forurensningsforskriften kapittel 39.
I forskriftene er det gitt generelle krav til petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen som gjelder for alle operatører. Tillatelsene etter forurensningsloven vil normalt inneholde vilkår som er spesifikke og tilpasset den enkelte aktivitet. I forurensningsforskriften kapittel 36 er det gitt nærmere bestemmelser om behandling av tillatelser etter forurensningsloven. Miljødirektoratet har beskrevet ytterligere forventninger til innholdet i søknader og forventet saksbehandlingstid i Veileder til søknad om tillatelse til petroleumsvirksomhet. I forurensningsforskriften kapittel 39 er det gitt bestemmelser for gebyr for arbeid med tillatelser.
Til første ledd:
Med energibehov menes behov for elektrisk kraft, mekanisk kraft og varme. Med normal drift menes drift i mer enn 500 timer pr. kalenderår. Regelmessig testkjøring og kortvarig drift for å dekke energibehov ved uforutsette hendelser er likevel ikke å regne som normal drift, selv om antall driftstimer unntaksvis kan overstige 500 pr. år.
Kravet om at det skal gjennomføres akkrediterte utslippsmålinger på turbiner og motorer på den enkelte innretning omfatter, men er ikke begrenset til, modeller angitt i høyre kolonne i tabellen nedenfor.

Turbinleverandør

Turbintype

Modell

Allison

SAC

Allison 570

General Electrics

SAC

GE LM1600

General Electrics

SAC (GE LM2500 base)

GE LM2500 PE

General Electrics

SAC (GE LM2500 base)

GE LM2500 GE

General Electrics

SAC (GE LM2500 base)

GE LM2500 PC

General Electrics

SAC (GE LM2500+ (plus))

GE LM2500+ PK

General Electrics

SAC (GE LM2500+ (plus))

GE LM2500+ PV

General Electrics

SAC (GE LM2500+ (plus))

GE LM2500+ GK

General Electrics

SAC (GE LM2500+ G4)

GE LM2500+ G4 SAC

General Electrics

SAC

GE LM6000 PA

Ruston

SAC

Ruston Tornado

Siemens (Alstom)

SAC

Alstom EGT

Siemens

SAC

Siemens Avon

Siemens

SAC

Siemens EGT Typhoon

Siemens

SAC

GT-35

Siemens

SAC

Siemens RB211-24GT-RT62

Siemens

SAC

Siemens RB211-G-RT62

Siemens

SAC

Siemens RB211-24G

Siemens

SAC

SGT 100

Siemens

SAC

SGT 200

Siemens

SAC

SGT 500

Solar

SAC

Solar Centaur

Solar

SAC

Solar Mars 90/100

Solar

SAC

Taurus 60S

General Electrics

DLE

GE LM1600

General Electrics

DLE(GE LM2500 base)

GE LM2500 PJ

General Electrics

DLE (GE LM2500 base)

GE LM2500 GJ

General Electrics

DLE (GE LM2500+ (plus))

GE LM2500+ PR

General Electrics

DLE (GE LM2500+ (plus))

GE LM2500+ GR

General Electrics

DLE (GE LM2500+ (plus))

GE LM2500+ GY

General Electrics

DLE (GE LM2500+ G4)

GE LM2500+ G4 DLE

General Electrics

DLE

GE LM6000 PB

General Electrics

DLE

GE LM6000 PD

General Electrics

DLE

GE LM6000 PF

Solar

DLE

Taurus 60

Solar

DLE

Titan 130

Motorleverandør

Motortype

Modell

MAN B&W

Konvensjonell

8L48/60

Wärtsilä

Konvensjonell

VASA 16V32GD

Wärtsilä

Konvensjonell

W9L32


Kravet om at akkrediterte utslippsmålinger skal gjennomføres per modell gjelder også for kjeler.
Med representative lastgrader menes de lastområdene som forbrenningsenhetene på innretningen (både de som det måles på og andre) opereres innenfor i løpet av et normalt driftsår.
Til andre ledd:
For å kunne rapportere årlige NOx-utslipp fra lav-NOx-turbiner uten CEMS eller PEMS, må operatøren etablere metodikk for å kvantifisere utslipp mellom målekampanjene, for eksempel basert på målt brenngassmengde og en dokumentert sammenheng mellom lastgrad og utslippskonsentrasjon.
Til tredje ledd:
Dersom avviket mellom PEMS og akkrediterte målinger overstiger de fastsatte kravene, må operatøren klarlegge årsaken til avviket og iverksette korrigerende tiltak. Operatøren må i etterkant kunne dokumentere hvordan avvik er håndtert, hvilke korrigerende tiltak som er iverksatt og at tiltakene har hatt ønsket effekt, om nødvendig ved å foreta nye målinger innen rimelig tid.
Operatøren bør også korrigere for signifikante systematiske feil som avdekkes, selv om avviket fra akkrediterte målinger er mindre enn de fastsatte kravene, samt dokumentere hvordan slike feil har blitt fulgt opp.