Hopp til hovedinnhold

§ 68a Steinlegging

Steinlegging som er nødvendig ved plassering av innretninger på havbunnen er tillatt dersom:
  1. aktiviteten gjennomføres i et område hvor det ikke er risiko for at sårbare miljøverdier påvirkes
  2. aktiviteten ikke berører forurensede sedimenter
  3. det benyttes rene steinmasser
All plassering av steinmasser skal gjennomføres slik at påvirkning på områdene rundt minimeres.
Operatøren skal dokumentere type og mengde steinmasser som er benyttet og hvordan steinleggingen er gjennomført, jf. rammeforskriften § 23.
Paragraf sist endret: 1. januar 2022

Operatøren må ha tillatelse til petroleumsvirksomhet etter forurensningsloven kapittel 3 fra Miljødirektoratet. Søknad om tillatelse etter forurensningsloven behandles i henhold til forurensningsforskriften kapittel 36, og det fastsettes gebyr for Miljødirektoratets saksbehandling i tilknytning til søknader om tillatelse i medhold av forurensningsforskriften kapittel 39.
I forskriftene er det gitt generelle krav til petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen som gjelder for alle operatører. Tillatelsene etter forurensningsloven vil normalt inneholde vilkår som er spesifikke og tilpasset den enkelte aktivitet. I forurensningsforskriften kapittel 36 er det gitt nærmere bestemmelser om behandling av tillatelser etter forurensningsloven. Miljødirektoratet har beskrevet ytterligere forventninger til innholdet i søknader og forventet saksbehandlingstid i Veileder til søknad om tillatelse til petroleumsvirksomhet. I forurensningsforskriften kapittel 39 er det gitt bestemmelser for gebyr for arbeid med tillatelser.
Steinlegging som ikke tilfredsstiller kravene i denne paragrafen må være omfattet av en tillatelse etter forurensningsloven. I tvilstilfeller avgjør Miljødirektoratet om tillatelse kreves.
Operatøren må kunne dokumentere de vurderingene som er gjort for å overholde kravene i bokstav a, b og c i første ledd. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for Miljødirektoratet på forespørsel, jf. rammeforskriften § 23 siste ledd.