Hopp til hovedinnhold

§ 64 Miljøvurderinger av kjemikalier

Operatøren skal gjennomføre helhetlige vurderinger av kjemikalienes potensial for miljøskade, basert på kjemikalienes iboende egenskaper, mengder, tid og sted for utslipp, samt andre forhold av betydning. Kravet til miljøvurderinger gjelder ikke for kjemikalier som nevnt i § 62 sjette ledd bokstav a til i. Vurderingene skal gjennomføres:
  1. før nye kjemikalier tas i bruk
  2. ved inngåelse av kjemikaliekontrakter
  3. minimum hvert tredje år for kjemikalier i grønn og gul kategori
  4. minimum årlig for kjemikalier i rød og svart kategori og gul underkategori 2 og 3
Miljøvurderingene skal dokumenteres.
Paragraf sist endret: 1. januar 2023

Operatøren må ha tillatelse til petroleumsvirksomhet etter forurensningsloven kapittel 3 fra Miljødirektoratet. Søknad om tillatelse etter forurensningsloven behandles i henhold til forurensningsforskriften kapittel 36, og det fastsettes gebyr for Miljødirektoratets saksbehandling i tilknytning til søknader om tillatelse i medhold av forurensningsforskriften kapittel 39.
I forskriftene er det gitt generelle krav til petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen som gjelder for alle operatører. Tillatelsene etter forurensningsloven vil normalt inneholde vilkår som er spesifikke og tilpasset den enkelte aktivitet. I forurensningsforskriften kapittel 36 er det gitt nærmere bestemmelser om behandling av tillatelser etter forurensningsloven. Miljødirektoratet har beskrevet ytterligere forventninger til innholdet i søknader og forventet saksbehandlingstid i Veileder til søknad om tillatelse til petroleumsvirksomhet. I forurensningsforskriften kapittel 39 er det gitt bestemmelser for gebyr for arbeid med tillatelser.
For miljøvurdering av kjemikalier som er unntatt krav om økotoksikologisk testing i henhold til § 62 sjuende ledd, bør operatøren gjøre en vurdering av kjemikalienes giftighet, bionedbrytbarhet og potensial for bioakkumulering. Vurderingen bør dokumenteres og være basert på test- eller litteraturdata.
Vurdering av kjemikaliene som nevnt i denne paragrafen, bør også inkludere nødvendig transport og håndtering av kjemikaliene som avfall. Under andre forhold av betydning kan stoffenes skjebne i miljøet inkluderes.