Hopp til hovedinnhold

§ 15 Forundersøkelser

Før innretninger plasseres skal det utføres nødvendige forundersøkelser som sikrer forsvarlig installering, bruk og disponering av innretningene.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Ved forundersøkelser bør
  1. standarden NS-EN ISO 19901 del 1 brukes for kartlegging av naturforholdene,
  2. standarden DNV-ST-F101seksjon 3 brukes for traséundersøkelser,
  3. standarden NORSOK N-001 kapittel 7.7 brukes for geotekniske undersøkelser, med følgende tillegg: det bør lages en kvartærgeologisk beskrivelse dersom en er i et nytt område,
  4. standarden NORSOK D-010 kapittel 5.7.2 brukes ved grunn gass-undersøkelser,
  5. innsynkingen beregnes ved hjelp av geologiske modeller. Da slike modeller har stor usikkerhet, bør det brukes en øvre 90-prosentsfraktil for innsynkingsanslaget. Det kan tas hensyn til stabiliserende effekter av injeksjon av gass eller væsker.
Dersom undersøkelsene viser at sannsynligheten for å plassere fundamenter over gassholdige formasjoner er større enn én prosent, bør det velges en annen plassering.
I tillegg til forundersøkelser skal det utføres grunnlagsundersøkelser som nevnt i § 53 for å kartlegge miljøstatus.