Hopp til hovedinnhold

§ 9 Helsetjenestens oppgaver

Helsetjenesten skal
 1. fremme helse og bidra til forebygging av sykdom og skade ved å
  1. innhente og videreformidle informasjon om forhold ved virksomheten som kan virke
   inn på helsetilstanden,
  2. påse at de hygieniske forholdene er forsvarlig ivaretatt,
  3. sette i verk forebyggende tiltak innenfor sitt ansvarsområde,
 2. utføre diagnostikk og behandling i forbindelse med sykdom og skader, deriblant organisere førstehjelp ved ulykker,
 3. bidra til å etablere den helsemessige beredskapen som en del av virksomhetens totale beredskap, deriblant transport av syke og skadde.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Ved utføring av oppgavene i denne paragrafen, gjelder bestemmelser om helsepersonellets taushetsplikt, meldeplikt og føring av journal som er gitt i eller i medhold av helsepersonelloven. Når en flyttbar innretning som er registrert i et nasjonalt skipsregister, ligger i opplag, bør journalene oppbevares av rederiets helsetjeneste på land.
Den helsemessige beredskapen som nevnt i bokstav c, bør omfatte blant annet
 1. rådgivning og faglig veiledning av helsepersonellet på innretninger eller fartøy,
 2. kommunikasjon med øvrig helsetjeneste,
 3. prioritering av transport for skadde og syke til land.