RNNP har siden årtusenskiftet blitt brukt for å måle utviklingen av risikonivået i petroleumsvirksomheten. RNNP overvåker både personrisiko og risiko for akutte utslipp for å oppnå et mer helhetlig bilde av ulykkesrisiko. 

Spørreundersøkelsen kartlegger de ansattes opplevelse av HMS-klima, arbeidsmiljø og helse på alle innretninger og anlegg.

Onsdag 20. mars la vi fram tallene for 2023.