Manglende, mangelfullt eller feil utførelse av vedlikehold har ofte vist seg å være en medvirkende årsak til storulykker. Storulykkespotensialet gjør at sikkerhetsarbeidet generelt, og vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr spesielt, blir lagt stor vekt på i petroleumsvirksomheten.

Studien sammenstiller informasjon om i hvor stor grad vedlikehold – det vil si manglende, mangelfullt eller feil utførelse av vedlikehold - er en årsak til hendelser.

Målet med studien var å styrke kunnskapen om vedlikehold som årsak til hendelser. Kunnskap om årsaker til fare- og ulykkessituasjoner er et viktig bidrag til kontinuerlig forbedring, identifisering av usikkerhet og risiko og vil derfor kunne gi et bidrag til økt sikkerhet. Dette bidrar til bedre oppfølging av storulykkesrisiko knyttet til vedlikehold.

Studien viser at operatørselskapene i liten grad har systemer og rutiner på plass for å undersøke sammenhenger mellom vedlikehold og fare- og ulykkessituasjoner.