Arbeidstilsynet har gjennomført endringer i arbeidsmiljøforskrifter, samt i vedlegg I til forskrift om tiltaks- og grenseverdier i forbindelse med gjennomføring av karsinogen-mutagen-reproduksjonstoksisk-direktivet 2022/431/EU i norsk rett.

Endringen innebærer blant annet at tre kreftfremkallende stoffer/stoffgrupper, deriblant benzen, har fått nye grenseverdier. I tillegg har 12 forplantningsskadelige stoffer/stoffgrupper fått nye grenseverdier.

Benzen

Ny grenseverdi for benzen er satt til 0,1 ppm (8 timers TWA), noe som innebærer en halvering av dagens grenseverdi. Den nye grenseverdien vil være gjeldende fra april 2028.

Resterende endringer berører petroleumsvirksomhet i varierende grad. Kvikksølv og divalente uorganiske kvikksølvforbindelser har imidlertid fått ny anmerking, og skal nå betraktes som reproduksjonstoksisk.

Se Arbeidstilsynets nettsider for mer informasjon om forskriftsendringene og en fullstendig oversikt over hvilke kjemiske stoffer/stoffgrupper som har fått ny grenseverdi

Hva er grenseverdier?

En grenseverdi er en lovfestet maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode. Referanseperioden er normalt åtte timer. For en arbeidsperiode på 12 timer skal grenseverdien korrigeres med en sikkerhetsfaktor på 0,6, jf. Aktivitetsforskriften § 36 om kjemisk helsefare.

Fakta: Benzen

Benzen er en organisk forbindelse, som finnes naturlig som komponent i råolje, gass og kondensat. Benzen er klassifisert som kreftfremkallende for mennesker i gruppe 1 i IARC-systemet og i kategori Carc. 1A i CLP-GHS-systemet. Dette basert på en dokumentert sammenheng mellom eksponering for benzen og utvikling av visse typer blodkreft hos mennesker (myelogen leukemi og non-hodgkins lymfom).

Eksponering for benzen kan også medføre nedsatt dannelse av røde og hvite blodceller samt blodplater hos mennesker. Ved høy eksponering kan narkotiske effekter på sentralnervesystemet opptre, selv etter akutt eksponering. Kronisk eksponering for benzen er assosiert med perifer nevropati og hukommelsessvikt. I petroleumsvirksomhet kan eksponering for benzen forekomme blant annet ved arbeid som innebærer åpning og entring av hydrokarbonførende systemer.

Referansedokument: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi for Benzen, April 2024, Arbeidstilsynet