Det årlige tildelingsbrevet fra Energidepartementet er styrende for Havtils virksomhet og angir hvilke områder som har høyest prioritet. Tildelingsbrevet inneholder blant annet beskrivelser av langsiktige mål og strategier, mål og prioriteringer, og styringsinformasjon for målene.

Mål og prioriteringer for 2024

Havindustritilsynets ansvarsområder omfatter arbeidsmiljø, sikkerhet og beredskap innen petroleumsvirksomhet, fornybar energiproduksjon til havs, CO2-transport og -lagring og havbunnsmineraler, samt sikring i petroleumsvirksomheten.

Havindustritilsynets skal i 2024 i tråd med gjeldende regelverk for de enkelte ansvarsområder bidra til å nå tre hovedmål:

  • redusert risiko for storulykke i petroleumsvirksomheten
  • at virksomhetene har et systematisk forebyggende helse-, arbeidsmiljø-, og sikkerhetsarbeid og forsvarlige arbeidsforhold
  • at virksomhetene har nødvendige sikringstiltak som skal bidra til å hindre uønskede hendelser og sørger for beredskap tilpasset det til enhver tid gjeldende risikobildet

Verdensledende på HMS

Havindustritilsynets prioriteringer og arbeid knyttet til måloppnåelsen skal understøtte sektormålene og mål for departementet slik det framgår av Prop. 1 S (2023-2024), med klar ambisjon om at virksomheten på norsk kontinentalsokkel skal være verdensledende på HMS.