Veilederen lanseres i et webinar i regi av Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og Standard Norge torsdag 20. juni klokken 09.00

Bakgrunn

Elektriske tennkilder har gjennom årene hatt stor oppmerksomhet sammenlignet med ikke-elektrisk utstyr. Den norske Ex-forskriften kom i 1997 og innarbeider EUs ATEX- produktdirektiv både for elektrisk og ikke-elektrisk utstyr. Etter en overgangsordning trådte begge i kraft i 2003.

Erfaringer fra tilsyn og oppfølging etter hendelser har vist at kunnskap om og dokumentasjon av ikke-elektrisk Ex-utstyr er mangelfull sammenlignet med elektrisk utstyr.

HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten gir spesifikke krav til tennkildekontroll både i innretningsforskriften § 10a for faste innretninger til havs og i teknisk og operasjonell forskrift § 10a for landanlegg i petroleumsvirksomheten.

For møte disse utfordringene har NEK og Standard Norge i samarbeid utarbeidet veilederen NEK/SN VL 420E:2024 – Kartlegging og risikovurdering av tennkilder for ikke-elektrisk utstyr.

Arbeidstilsynet, DSB og Havtil har bidratt både i utarbeidelsen av veilederen og økonomisk ved at veilederen blir gratis tilgjengelig i elektronisk format.

En viktig målsetning med veilederen har vært å intensivere oppmerksomheten og heve kompetansen til personell som arbeider med ikke-elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder.