I sin innledning understreket Ptil-direktør Anne Myhrvold at det fremdeles er behov for å jobbe med kontinuerlig forbedring av sikkerheten.

- Det er fortsatt urolige tider i verden rundt oss. Det er fortsatt behov for å jobbe med sikkerhet, sikring og arbeidsmiljø, og det er fortsatt behov for å samarbeide, sa hun.

Programmet for dagen var knyttet til tre hovedbolker:

  • Sikkerhet, sikring og energi til Europa
  • Teknologiutvikling i sikkerhetsperspektiv
  • Ny industri til havs

Se video av alle innleggene under.

Energisikkerhet i Europa

Med krigene i Ukraina og Midtøsten som bakteppe, trakk Ptil-direktøren fram betydningen av sikker og stabil energileveranse til Europa. Hun pekte spesielt på behovet for å sikre kritisk infrastruktur og behovet for økt årvåkenhet mot cyberangrep og innsiderisiko.

- Norge har en nøkkelrolle som leverandør. Da er sikkerhet og stabilitet helt avgjørende.

- Samarbeid for sikkerhet er en bærebjelke i det norske regimet, og samarbeid for sikring er minst like viktig. Da må vi snakke sammen og vi må samarbeide. Vi må få til en bevegelse, og det skjer mellom selskapene, arbeidstakerne og myndighetene.

Ny teknologi krever sikkerhetstenkning

Myhrvold tok også opp hvordan ny teknologi, som for eksempel kunstig intelligens, påvirker risiko og arbeidsmiljø. 

- Det er vesentlig å forstå sikkerhets-, sikrings og arbeidsmiljøaspektene ved ny teknologi, særlig i en storulykkeindustri. Hva reduserer risikoen, hva øker risikoen, hvordan forstår vi hele bildet og hvordan håndterer vi involvering og medvirkning i denne utviklingen?

Ptil blir Havtil

1. januar 2024 skifter Ptil navn til Havindustritilsynet (Havtil). Navneskiftet kommer i forlengelsen av at Ptil har fått utvidet ansvarsområde de siste årene.

- Dette handler om å rigge oss for fremtiden og den nye havindustrien, samtidig som vi opprettholder et høyt sikkerhetsnivå, understreket Myhrvold.

Se video av alle innleggene på Topplederkonferansen

Anders Opedal, Equinor

Liv Monica Stubhold, partner, Selmer

SIKKERHET, SIKRING OG ENERGI TIL EUROPA

Astrid Bergmål, statssekretær, OED

Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant, Forsvaret

Knut Hauge, tidl. ekspedisjonssjef og ambassadør

HOVEDTEMA 2024

TEKNOLOGIUTVIKLING I ET SIKKERHTESPERSPEKTIV

NY INDUSTRI TIL HAVS

Liv-Runi E. Syvertsen, Aibel

Sigve Knudsen, Ptil

Ola Kvaløy, professor i samfunnsøkonomi, UiS

Henrik Syse, filosof og forsker, institutt for fredsforskning