En rekke observasjoner av uidentifiserte droner/luftfartøy på norsk sokkel og ved petroleumsanleggene på land er én av årsakene til at regjeringen har hevet beredskapen i petroleumsvirksomheten.

Ptil har oppfordret til økt årvåkenhet fra alle operatører og redere på norsk sokkel.

Vi følger situasjonen nøye og har tett dialog med selskapene og relevante myndigheter.

Droner

Ptil har mottatt en rekke varsel/meldinger fra operatørselskapene om observasjoner av uidentifiserte droner/luftfartøy både offshore og ved landanleggene.

Uidentifiserte droner/luftfartøy kan innebære økt risiko blant annet med hensyn til:

  • helikoptertrafikk og SAR-helikopter
  • tennkildekontroll – ikke Ex-godkjent utstyr i nærheten av eksplosjonsfarlige områder
  • fallende gjenstand – kollisjon med innretning
  • bevisste anslag

Dronesakene etterforskes nå av politiet. Vi kan derfor ikke dele informasjon om innholdet i, hvor mange det er snakk om eller vår vurdering/oppfølging av de varslene/meldingene vi har fått.

Vi henviser til Sør-Vest Politidistrikt for spørsmål om dette.

Nord Stream

Gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen ble skadet i slutten av september. Ptil ønsker ikke å spekulere i hva skadene skyldes, eller andre forhold knyttet til disse hendelsene.

Håndtering av situasjonen i Østersjøen ivaretas av de respektive lands myndigheter.

For spørsmål om ivaretakelse av den nasjonale sikkerheten for rørledningene på norsk sokkel henviser vi til Olje- og energidepartementet.

Ansvar

Selskapene på norsk sokkel har i utgangspunktet ansvar for sikkerheten på sine innretninger. Det følger av petroleumsloven, fordi de både har den nødvendige kunnskapen og ressursene til å ivareta dette ansvaret. De samarbeider tett med nasjonale sikkerhetsmyndigheter.

I trusselsituasjoner eller ved bevisste anslag er Regjeringen ansvarlig for å iverksette tiltak for å sikre innretninger på norsk sokkel.

Vår rolle

Ptil har myndighetsansvar for sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap og sikring i petroleumsvirksomheten, og fører tilsyn med at selskapene følger regelverket og driver virksomheten på en sikker måte.

Vi følger situasjonen nøye og har tett dialog med selskapene og relevante myndigheter.

Vi har også tett dialog med partene i petroleumsnæringen, blant annet gjennom Sikkerhetsforum.

IKT-sikkerhet

Norske myndigheter har over tid adressert etterretningstrusselen mot petroleumssektoren og behovet for å styrke IKT-sikkerheten.

Ptil har understreket behovet for årvåkenhet og at selskapene har kontroll med egen evne til respons.

Ptil har bred kontakt med næringen, og kommuniserer utfordringer og tiltak for økt robusthet i IKT-sikkerheten gjennom ulike aktiviteter og arenaer for samhandling.

Ptil følger opp de dataangrep som faller inn under vårt myndighetsområde og meldes til oss. Denne rapporteringen er unntatt offentlighet.

Trusselbildet

Russlands krig mot Ukraina har medført økt oppmerksomhet om både trusselbildet for petroleumssektoren, energisikkerhet i Europa og viktigheten av sikker drift på norsk sokkel.

Norge gir et viktig bidrag i dagens situasjon ved å opprettholde høy produksjon av olje og gass gjennom fortsatt høy regularitet i leveransekjeden. Vi understreker at det er en tett kobling mellom sikkerhet og høy regularitet.

Når det gjelder trusselvurderinger knyttet til petroleumsvirksomheten henviser vi til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).