Aker BP er operatør for Valhallfeltet og innretningen Valhall PH. Flammebommen/fakkeltårnet på denne innretningen er ikke merket og lyssatt i henhold til forskriftskrav. Selskapet har tidligere søkt Ptil om og fått innvilget et midlertidig unntak fra kravet om merking fram til 1.9.2021.

Da det midlertidige unntaket utløp søkte Aker BP om et permanent unntak for dette forholdet. Den søknaden har Ptil avslått.

Slik situasjonen er nå, har Valhall BP derfor et fakkeltårn som ikke er merket og lyssatt i henhold til forskriftskrav. Dette har konsekvenser for bruk av helikopterdekket på Valhall PH og for hvordan sikkerheten ivaretas under helikopterflygninger i mørket.

På grunnlag av dette har Ptil nå gitt Aker BP følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. innretningsforskriften § 70 jf. FOR-2019-05-14-604 forskrift om luftfart – bruk av offshore helikopterdekk § 34 pålegger vi dere å gi en:

1. Omgående redegjørelse innen 21.12.2021 for hvordan sikkerheten ivaretas under flygninger i mørket.

2. Skriftlig redegjørelse innen 31.1.2022 om hvordan kravet i forskriften skal oppfylles.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Saken har vært forelagt Luftfartstilsynet, som er bistandsetat for Ptil når det gjelder helikopterdekk og helikopteroperasjoner.

Valhall

Valhall ligg i den sørlege delen av norsk sektor i Nordsjøen. Havdjupna er 70 meter. Valhall blei påvist i 1975, og opprinneleg plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1977. Feltet blei opprinneleg bygt ut med tre innretningar for bustad (QP), boring (DP) og prosessering (PCP). Produksjonen starta i 1982.

PUD for Valhall brønnhovudinnretning (WP) og Valhall vassinjeksjonsinnretning (IP) blei godkjent i henhaldsvis 1995 og i 2000. Innretningane er bundne saman med bruer. PUD for to brønnhovudinnretningar på nord- og sørflankene blei godkjent i 2001. PUD for Valhall vidareutvikling vart godkjent i 2007. Den omfatta ei bustad- og prosessinnretning (PH) som erstatta aldrande innretningar på feltet. PUD for Valhall Flanke Vest blei godkjent i 2018. Den omfattar ei brønnhovudplattform som vanlegvis er ubemanna.

Kjelde: norskpetroleum.no