Aker BP skal bore nye produksjonsbrønner på Hodfeltet og planlegger å bruke formasjonsleire som brønnbarriereelement mot reservoaret.

Bruk av formasjonsleire er på norsk sokkel tidligere primært benyttet for permanent plugging av brønner.

Bruk av formasjonsleire som brønnbarriereelement under borefasen og senere produksjonsfasen, har ikke tidligere vært omsøkt i plan for utbygging og drift (PUD) og søknad om samtykke for nye produksjonsbrønner.

I forbindelse med behandling Aker BPs søknad om samtykke har vi hatt møter med selskapet for å avklare overordnede planer for kvalifikasjon og bruk av formasjonsleire.

Vi har også, i perioden 25.11. til 3.12.2021, ført tilsyn med selskapets planlegging og gjennomføring av boreoperasjoner på Hodfeltet.

Gjennom tilsynsaktiviteten har vi påvist at det ikke er testede brønnbarrierer med tilstrekkelig uavhengighet under boring av reservoarseksjonene i brønnene.

Vi vurderer dette som alvorlige brudd på regelverket, og har derfor gitt Aker BP følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. aktivitetsforskriften § 85, om brønnbarrierer 1. og 2. ledd og innretningsforskriften § 48 om brønnbarrierer, 6. ledd pålegger vi Aker BP å;

- Verifisere at formasjonsleiren er etablert og isolerer, ved verifikasjon av brønnbarriereelementet bak produksjonsforingsrør, før boring av reservoarseksjonen for brønnene på HOD B Saddle der formasjonsleire brukes som brønnbarriereelement.

Frist for å etterkomme pålegget er ved første relevante boreoperasjon på Hod B Saddle. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Hod

Hod ligg i den sørlege delen av norsk sektor i Nordsjøen, 13 kilometer sør for Valhall. Havdjupna er 72 meter. Hod blei påvist i 1974, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1988. Produksjonen starta i 1990 og vart avslutta i 2013.

PUD for reutbygging av Hod blei godkjent i 2020. Utbygginga omfattar ei ubemanna brønnhovudinnretning (Hod B) knytt til Valhallfeltet. Produksjonen frå Hod B starta i 2022.

Kjelde: norskpetroleum.no