Den 16. desember 2020 oppstod en hendelse på Snorre B som resulterte i nødavstengning som følge av høyt væskenivå i væskeutskiller for fakkel.

Hendelsen oppstod som følge av en ustabil oljenivåmåler i avgassingstank for produsert vann. Dette resulterte i nedstengning av avgassingstanken. I et forsøk på å stabilisere prosessanlegget og holde produksjonen i gang ble automatiske nedstengningsfunksjoner på høyt væskenivå, både i avgassingstank og væskeutskiller for fakkel, overbroet.

I dialogen som har vært med Equinor etter hendelsen har det kommet frem informasjon som har skapt usikkerhet om sikkerhetsfunksjoner i enkelte tilfeller overbroes, slik det ble gjort for avgassingstanken i dette tilfellet, for å holde prosessanlegget stabilt. Dette er ikke i tråd med krav i aktivitetsforskriften § 26 om sikkerhetsfunksjoner.

Pålegg

Vi ser alvorlig på at sikkerhetsfunksjoner overbroes i en hendelse, fordi det resulterer i at barrierer som er etablert for å håndtere hendelsen fjernes når hendelsen oppstår. Vi har derfor gitt Equinor følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. aktivitetsforskriften § 26 om sikkerhetsfunksjoner, å gjennomgå interne krav i Equinor og etablerte rutiner på sine innretninger for å sikre at overbroing av sikkerhetsfunksjoner gjennomføres i henhold til regelverkets krav.

Equinor har fått frist til 09. april 2021 for å etterkomme pålegget.