Tilsynet ble gjennomført 22. til 23. november 2023.

Bakgrunn

Reparasjonsutstyret for rørledninger blir benyttet i akutte situasjoner, i planlagte operasjoner og modifikasjoner. De senere årene har utstyret og systemene blant annet blitt benyttet på omløpsprosjektet for gasstransportsystemene rundt Heimdalinnretningene. Erfaringene fra disse operasjonene er et sentralt bakteppe for tilsynet.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Equinor sin styring av reparasjonsberedskapen for rørledninger på norsk sokkel er i henhold til HMS regelverket. Videre vil vi følge opp hvordan erfaringer og læring fra gjennomførte prosjekt blir systematisert, delt og benyttet.

Resultat

Vi identifiserte ett avvik knyttet til ansvar og myndighet.

Videre har vi identifisert tre forbedringspunkter. Disse gjaldt:

  • Oppdatering av styrende dokumenter i PRSI
  • Kartlegging av arbeidsmiljø og kapasitetsmålinger
  • Krav til kvalifikasjon og kompetanse

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 24. mai 2024 redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.